หลักเกณฑ์และขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินสนับสนุน โครงการ “BETTER TOMORROW” “เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”

จากปณิธานที่ปรารถนาจะได้เห็นโลกของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเสมอภาค มูลนิธิ จาวลา แชริตี้ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งด้านสิ่งของ อาหาร สุขภาพ และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อหยิบยื่นโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนมาตลอดระยะเวลา 9 ปีของการดำเนินการ

เนื่องจากในสังคมของเรายังมีผู้คนอีกมากมายที่มีจิตใจที่งดงาม ประกอบอาชีพสุจริต มีความวิริยะอุตสาหะและขยันหมั่นเพียร แต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ และยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในแต่ละวัน ทางมูลนิธิฯ โดย ดร. นิรันดร์ จาวลา ประธานมูลนิธิ จึงจัดทำโครงการ BETTER TOMORROW” “เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” โดยมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปเป็นทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพอย่างมุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไปในอนาคต ทางมูลนิธิฯ เชื่อว่า เมื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตาม หากได้รับการช่วยเหลือจุนเจือแล้วย่อมมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าได้เสมอ

สังคมที่น่าอยู่ต้องเริ่มจากบุคคลในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ที่สำคัญ ควรมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น เพื่อที่จะเสริมสร้างพลังในการทำชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป จนประกอบกันเป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ สมกับปณิธานของมูลนิธิ จาวลา แชริตี้ ในที่สุด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินสนับสนุนมีดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเงินสนับสนุน

ผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพสุจริต มีความขยันขันแข็ง สู้ชีวิต เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลอื่น สมควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

2. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ส่งเรื่องราวพร้อมข้อมูลหลักฐานประกอบอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ และสามารถพิสูจน์ได้ เช่น เอกสารต่างๆ รูปถ่าย บุคคลยืนยัน เป็นต้น มายังอีเมล [email protected] ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาต่อไป

3. เงินสนับสนุน

ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนจากทางมูลนิธิฯ ผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี *ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ทุนดังกล่าว หากพบว่าภายหลังผู้ได้รับทุนนั้นได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันผิดไปจากวัตถุประสงค์การให้ทุนนี้

Click เพื่อโหลดใบสมัครโครงการได้ที่นี่

มูลนิธิ จาวลา แชริตี้

362/3 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50000

โทร: 053 242 838 / อีเมล: [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์: 8.30 น. – 17.30 น.

ส่งข้อความ