โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวะศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และอาชีวศึกษา เป็นโครงการทุนการศึกษาพิเศษที่ มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเรียนดี แต่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือนำความรู้ทางวิชาชีพที่ได้เรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ทุนการศึกษาที่เด็กนักเรียนได้รับสามารถช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการเรียนอื่นๆที่นโยบายของรัฐยังไม่ครอบคลุม

เด็กนักเรียนทุน ได้รับการคัดเลือกมากจากเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายหรือาชีวศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ปกครองไม่สามารถส่งเสียได้

“โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” จะมอบทุนการศึกษา 1 ปี จำนวนทุนละ 5,000 บาท/คน/ปี

คุณสมบัติเด็กนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา :
เป็นนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา และมีผลการเรียนดี โดย มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวต่อปีต่ำกว่า 50,000 บาท
ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ
เป็นผู้ที่สนใจ ฝักใฝ่การศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ไม่ได้รับทุนการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้จากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น


” คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเด็กผู้น่าสงสารคนหนึ่งให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้”

Chawla Charity Foundation

362/3 Charoenraj Rd., Wat Gate, Muang, Chaing Mai, Thailand 50000

Tel : +66 53 242 838 / Email : [email protected]

Office Hours

Monday – Saturday : 8.30 am – 5.30 pm

Send a Message