มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนและช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยทุกคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะ ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้และความยากไร้

เพื่อเป็นการบรรลุถึงพันธกิจดังกล่าว มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา และโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกคน เพื่อสนับสนุนพวกเขาให้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์