ในปัจจุบันมีองค์กรและบริษัทจำนวนมากที่เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา

การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และผู้ที่ขาดโอกาสที่อาศัยอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ให้พวกเขาได้รัยสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษาที่เท่าเทียม และช่วยเหลือให้พวกเขาหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจน ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอีกทั้งยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทอีกด้วย

ไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทหรือองค์กรขนาดใดก็ตาม มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ยินดีต้อนรับท่านด้วยความจริงใจที่จะร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เพื่อค้นหากิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

ทำไมองค์กรของท่านควรสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิจาวลา แชริตี้?

การที่องค์กรหรือบริษัทของท่านได้มีส่วนร่วมสนับสนุน มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของคุณให้เห็นถึงความตั้งใจที่องค์กรของท่านการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และ สร้างความยุติให้เกิดขึ้นในสังคม
นอกจากนี้ ความร่วมมือกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ยังสามารถช่วยคุณในการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับพนักงาน, ลูกค้าและยกระดับองค์กรของท่านในฐานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรหรือบริษัทของท่านจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมูลนิธิ จาวลา แชริตี้ ได้อย่างไร?

องค์กรหรือบริษัทของท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุน มูลนิธิฯ ในพันธกิจเพื่อพัฒนาการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เด็ก และชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้โดย

เข้าร่วมเป็นองค์กรอาสาสมัคร
โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรของท่านเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆของมูลนิธิฯรวมถึงสามารถร่วมกับมูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการที่บริษัทให้การสนับสนุน

ให้การสนับสนุนมูลนิธิจาวลา แชริตี้ โดยการบริจาค
องค์กรและธุรกิจของท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของ มูลนิธิจาวลา แชริตี้ โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ สินค้า หรือ การบริการต่าง ๆ จากภาคธุรกิจของท่าน

ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆของมูลนิธิ จาวลา แชริตี้ ผ่านทางองค์กร หรือธุรกิจของท่าน
โดยองค์กรของท่านสามารถเลือกประเภทโครงการที่สนใจ ขนาดของโครงการ งบประมาณ และกลุ่มผู้รับประโยชน์จากโครงการได้ตามความเหมาะสม ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างของมูลนิธิจาวลา แชริตี้ เพื่อตัดสินใจว่าการสนับสนุนรูปแบบใดที่จะมีความเหมาะสมกับองกรค์หรือบริษัทของท่านมากที่สุด เพื่อให้เกิดโครงการที่ตรงความต้องการของท่าน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053 242 838 หรือส่งอีเมล์หาเราได้ที่ [email protected]