ข่าวสาร

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มุ่งมั่นทุมเทในการทำงานช่วยเหลือสังคม เพื่อหวังที่จะเห็นโลกใบนี้เป็นโลกที่สดใสและน่าอยู่ ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค


“เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”

พันธกิจและจุดมุ่งหมายหลักของ มูลนิธิจาวลา แชริตี้ คือการสนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกคนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ด้านอาหาร สุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะสร้างโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มุ่งมั่นที่จะทำให้พันธกิจในการพัฒนาสังคมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ไม่ว่ากลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือจะเป็นใคร มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ใดก็ตาม เรายินดีที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น ในทุกที่ ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา

เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน และช่วยลดปัญหาสังคมต่าง ๆ ให้น้อยลงซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจน อีกทั้งการศึกษายังช่วยให้เรากลายเป็นทรัพยกรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติ ให้ก้าวหน้า

ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ยุติธรรมและสันติสุข โดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาสังคมเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ดังนั้น สถาบัน, องค์กร, กลุ่มและบุคคลในสังคม จักต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานอาสาสมัคร เพื่อหวังที่จะเห็นสังคมบนโลกของเราใบนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล