มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เล็งเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกมากขึ้น การที่เด็กและประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นับเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในหลายๆด้าน ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆมากมายเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่น โครงการมอบอุปกรณ์ Mikrotik Routerboard และ Access Point เพื่อนำไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เท่าเทียมของเยาวชนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสังคม รวมทั้งช่วยสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันกับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลาแชริตี้โดย นายบุญธรรม  ปัญญาบุญ ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้แก่ Wi-Fi Access point  จำนวน 4 ชุด, CPU Computer จำนวน 17 ชุด, Monitorจำนวน 3 ชุด, UPS จำนวน 16 ชุด, Printer จำนวน 6  เครื่อง, Notebook จำนวน 1  เครื่อง, Keyboardจำนวน 4 ชุด,  Lan Cable จำนวน 1 ชุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 257,480 บาท ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่ เพื่อที่ทางวิทยาลัยจะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสายงานอาชีพให้กับนักเรียน และทำการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ยากไร้ต่อไป

ทางมูลนิธิจาวลา แชริตี้  ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์, บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง ไม่ว่าสำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต”


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ผ่านทาง

ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลา แชริตี้
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
เลขที่บัญชี: 096-301-8734


** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมลล์ support@chawlacharity.org มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกการแบ่งปันของท่านผ่านทางมูลนิธิฯ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรขึ้นตามความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: support@chawlacharity.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.chawlacharity.org และ www.facebook.com/ChawlaCharity

ภาพบรรยากาศ