มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้านำพร พร้อมมอบของบริจาค

ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าบนดอยจำนวนมากที่ขาดแคลนทั้งอาหาร สภาพแวดล้อมที่ดี ครอบครัวที่ดูแล และไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหมือนเช่นเด็กทั่วไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก “บ้านเด็กกำพร้านำพร” ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าบนดอยเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพันธกิจหลักคือ การมุ่งส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้าน อันประกอบด้วยด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสเยี่ยม “บ้านเด็กกำพร้านำพร” เพื่อบริจาคสิ่งของ เช่น ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ นอกจากนั้นทางเรายังเตรียมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความกล้าแสดงออก ซึ่งมีทั้งหมด 3 เกม คือ เกมเหยียบลูกโป่ง เกมเก้าอี้ดนตรี และเกมยืนบนกระดาษ หลังจากเล่นเกมเสร็จก็เป็นเวลารับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารที่เรานำมาให้เด็กๆทานในวันนี้ เป็นเมนูแสนอร่อยที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จาก ไข่ ผัก และเนื้อสัตว์ เนื่องจากเด็กที่นี่ถูกปลูกฝังเรื่องภาวะความเป็นผู้นำแก่พี่คนโต ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พี่คนโตจะช่วยจัดโต๊ะอาหาร ตักอาหารเสิร์ฟ และดูแลเด็กเล็ก   พวกเขารับประทานอาหารร่วมกันแบบครอบครัว

บ้านเด็กกำพร้านำพร ตั้งอยู่ที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งโดย "คุณนรินทร์ จ้าวเจริญ" ผู้ที่มีชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญและครอบครัวมีฐานะยากจน การที่จะมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก จนได้รับการช่วยเหลือจาก “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” ซึ่งมอบโอกาสทั้งเรื่องที่พัก อาหาร และการศึกษา ทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง บ้านเด็กกำพร้านำพร เพื่อส่งต่อโอกาสให้เด็กกำพร้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม

ปัจจุบันบ้านเด็กกำพร้านำพร มีเด็กที่ได้รับการดูแลทั้งหมด 20 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 5-20 ปี คุณพ่อนรินทร์และคุณแม่นิลผู้ดูแลบ้านแห่งนี้ ดูแลเด็กๆด้วยความรัก ความอบอุ่น ดังเช่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการทำความดีโดยยึดหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์(Holy Bible) บทที่ 1 ข้อ 27 ที่ว่า  "การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก" นอกจากนั้น บ้านเด็กกำพร้านำพร ยังให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา จึงทำให้เด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถาบันศึกษาที่ดี โดยเด็กประถมจำนวน 7 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เด็กมัธยม 11 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และพี่คนโตสุด 3 คนกำลังศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปัญหาสังคมในปัจจุบันของเด็กกำพร้าที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษานั้นมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้พวกเขาต้องหยุดเรียนกลางคัน สาเหตุหลักมาจากความ “ยากจน” ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคมเพิ่มขึ้น “การให้การศึกษา” กับเด็กด้อยโอกาสเท่ากับการให้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและเติบโตเป็นคนดีในสังคม ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลาแชริตี้ ได้ที่บัญชี “มูลนิธิจาวลาแชริตี้” ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม เลขที่บัญชี 096 301 8734

ภาพมูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้านำพร พร้อมมอบของบริจาค


มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เล็งเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกมากขึ้น การที่เด็กและประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นับเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในหลายๆด้าน ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆมากมายเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่น โครงการมอบอุปกรณ์ Mikrotik Routerboard และ Access Point เพื่อนำไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เท่าเทียมของเยาวชนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสังคม รวมทั้งช่วยสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันกับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
มูลนิธิจาวลาแชริตี้โดย นายบุญธรรม  ปัญญาบุญ ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้แก่
Wi-Fi
Access point  จำนวน 4 ชุด, CPU Computer จำนวน 17 ชุด, Monitorจำนวน 3 ชุด, UPS จำนวน 16 ชุด, Printer จำนวน 6  เครื่อง, Notebook จำนวน 1  เครื่อง, Keyboardจำนวน 4 ชุด,  Lan Cable จำนวน 1 ชุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 257,480 บาท ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่
เพื่อที่ทางวิทยาลัยจะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสายงานอาชีพให้กับนักเรียน
และทำการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ยากไร้ต่อไป

ทางมูลนิธิจาวลา แชริตี้  ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์, บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
 “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง
ไม่ว่าสำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต”

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลาแชริตี้ ผ่านทาง

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
ชื่อบัญชี “มูลนิธิจาวลาแชริตี้” / เลขที่บัญชี 096 301 8734

PHOTO GALLERY

ภาพบรรยากาศมูลนิธิจาวลาแชริตี้ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่


มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบุญทองพร้อมมอบของบริจาค

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งมูลนิธิฯ และเครือโรงแรมบีทูเองได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม ด้วยจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันที่พร้อมหยิบยื่นน้ำใจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริจาคในรูปแบบของเงินสนับสนุน สิ่งของอุปโภคบริโภค  แรงกาย และแรงใจที่เราพอจะสามารถช่วยได้

ครั้งนี้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบุญทอง เพื่อบริจาคของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะสร้างพัฒนาการสมองและจิตใจ, สมุดวาดภาพระบายสี และตุ๊กตา พร้อมทั้งยังมีกล่องดินสอและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในอุปกรณ์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทันทีที่คณะของเราเดินทางไปถึง พี่เลี้ยงที่ดูแลและเด็กๆ ได้เข้ามาสวัสดีพร้อมทั้งกอดต้อนรับเราอย่างอบอุ่น เป็นความประทัปใจแรกพบที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจเป็นอย่างมาก  ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันของเด็กๆ เราเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมส์และแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ  เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เด็กๆ ก็มานั่งรอเราที่โต๊ะอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวรับระทานทานอาหารโดยมีพี่เลี้ยงและเด็กที่โตกว่าเป็นพี่ประจำโต๊ะคอยดูแลน้องเล็ก และช่วยเราตักอาหาร เมนูอาหารที่เรานำมาให้น้องๆทานในวันนี้มี แกงจืดรวมมิตร และไก่ทอดชิ้นโตของโปรดสำหรับเด็กๆ ปิดท้ายด้วยโดนัทหลากสีแสนอร่อยที่เด็กๆชอบ

บ้านเด็กกำพร้าบุญทอง ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กเร่ร่อน โดยมี “แม่น้ำผึ้ง” ที่เด็กๆ เรียกว่าเป็นนางฟ้าประจำบ้านคอยดูแลและพัฒนาชีวิตเด็กๆ ด้วยความรัก ความเมตตา และความอบอุ่น ตลอด 24 ชั่วโมง บ้านเด็กกำพร้าบุญทองไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลด้านอาหารและที่พักอาศัยที่ปลอดภัยแก่เด็กๆ เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กในโครงการตามการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า

แม่น้ำผึ้งเล่าให้เราฟังว่าเด็กๆ ที่บ้านแห่งนี้มีทั้งหมดประมาณ 30 คน ซึ่งมาจากหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา, กรุงเทพฯ,  พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุประมาณ 3-5 ปี และมีกลุ่มกลุ่มเด็กโตอายุประมาณ 11-15 ปีคอยช่วยแม่น้ำผึ้งดูแลน้องเล็ก โดย 90% ของเด็กที่อาศัยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าบุญทองเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจาก ทั้งพ่อและแม่เสียชีวิต หรือถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และสาเหตุอื่นๆเช่น บางคนพ่อเสียชีวิตแม่ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ บางคนแม่ติดสุราเอาเด็กมาเร่ขาย เด็กบางคนถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อเลี้ยง และบ้านบุญทองแห่งนี้เองจึงกลายเป็นบ้านที่ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กๆ เหล่านี้

ในความวุ่นวายของสังคมปัจจุบันปรากฏภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กเป็นจำนวนมาก เด็กเหล่านี้ต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก เคยอยู่ในครอบครัวที่ไร้ซึ่งความสุข ขาดความรักความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาต่างๆโดยลำพัง และบางคนถูกทารุณกรรม ความช่วยเหลือจากท่านแม้เพียงเล็กน้อย สำหรับเด็กๆแล้วคือน้ำใจที่มากด้วยคุณค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งได้

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลาแชริตี้ ได้ที่บัญชี “มูลนิธิจาวลาแชริตี้” ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม เลขที่บัญชี 096 301 8734

ภาพมูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบุญทองพร้อมมอบของบริจาค