โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ในสังคมไทยยังมีเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่อีกป็นจำนวนมาก ที่กำลังรอคอยผู้อุปการะแบ่งปันน้ำใจให้อนาคตของพวกเขาได้มีความหวัง โดย มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเด็กยากจนผู้ด้อยโอกาส “การศึกษา” เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากความยากจน แต่บางครอบครัวที่แทบจะไม่มีแม้แต่อาหารที่เพียงพอเพื่อปะทังชีวิตไปวัน ๆ จะส่งลูกไปเรียนได้อย่างไร? มูลนิธิจาวลา แชริตี้ จะเป็นตัวแทนหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้ โดยการให้เงินสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แก่เด็กนักเรียนเหล่านี้เพื่อจะได้เรียนหนังสือต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือช่วยให้พวกเขาช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ และนำพาตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังของสังคมที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป