โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิจาวลา แชริตี้ สำหรับเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโครงการที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยพิจารณาจากความยากจนและความตั้งใจเรียนเป็นหลัก และจะนำผลการเรียนมาเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาในการให้ทุน

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เป็นระบบอุปการะแบบ 1:1 คือเงินบริจาคในแต่ละทุนการศึกษาของผู้บริจาคทุนแต่ละท่าน จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุนแต่ละคนโดยตรงเท่านั้น เพื่อให้เด็กนำไปใช้จ่ายในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยอยู่ในความดูแลของครูผู้ดูแลทุนการศึกษาในแต่ละโรงเรียน

“โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิชาวลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จะมอบทุนการศึกษา 1 ปี จำนวนทุนละ 3,000 บาท/คน/ปี

คุณสมบัตินักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • เป็นนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวต่อปีต่ำกว่า 50,000 บาท
  • ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ
  • เป็นผู้ที่สนใจ ฝักใฝ่การศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  • ไม่ได้รับทุนการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้จากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น