เป้าหมายของมูลนิธิจาวลา แชริตี้

ดังเป้าหมายสูงสุดของมูลนิธิจาวลา แชริตี้นั้น คือมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมบนโลกของเราใบนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าสันติ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพื่อหวังให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาเป็นอย่างน้อย เพราะเราเชื่อว่าการให้การศึกษายังหมายรวมถึงการให้อนาคตที่สดใสและช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจน

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ต้องการที่จะสนับสนุนทุกคนให้เข้าถึงและได้รับการการศึกษาที่มีคุณภาพในชั้นที่สูงขึ้นไป และเราจะขยายความพยายามนี้ไปในทุกพื้นที่ในประเทศไทย ที่มีคนต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือช่วยให้พวกเขาสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสังคมที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

เราเชื่อว่าจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เราสามารถช่วยให้หลาย ๆ คนที่อาจไม่เคยได้รับโอกาสเช่นนี้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและสร้างการรับรู้ที่ดี เพื่อหวังว่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นจะเจริญไปสู่อนาคตที่สดใส

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มุ่งมั่นทุมเทในการทำงานช่วยเหลือสังคม เพื่อหวังที่จะเห็นโลกใบนี้เป็นโลกที่สดใสและน่าอยู่ ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค