อาสาสมัคร

งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม หากคุณสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับเราในการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ที่นี่เราเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ใช้กำลังกายและกำลังใจของตัวเองอย่างเต็มที่ในทุกโครงการของมูลนิธิจาวลา แชริตี้

ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ที่มีใจรักและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานสังคม และเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะพิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน และอยากจะเห็นโลกของเราใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เสียสละบางส่วนของท่านเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านจะช่วยให้มูลนิธิสามารถขยายงานช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และรอคอยให้ผู้มีน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือและมอบโอกาสให้พวกเขาให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น น้ำใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมจากท่านจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

อาสาสมัครทุกท่านที่ช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิจาวลา แชริตี้ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดที่มูลนิธิฯ ตั้งใจไว้

มูลนิธิจาวา แชริตี้ คงไม่สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากปราศจากความร่วมมือของผู้ที่มีใจรักในงานอาสาเช่นท่าน

หลักการของการเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ ภูมิใจที่จะนำเสนอหลักการของการเป็นอาสาสมัครร่วมกับมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ดังนี้

  • งานอาสาสมัคร เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและผู้เป็นจิตอาสา
  • งานอาสาสมัครจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
  • งานอาสาสมัครเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยไม่แสวงผลกำไร
  • งานอาสาสมัครควรเคารพสิทธิ และ วัฒนธรรมของผู้อื่น
  • งานอาสาสมัครร่วมกับมูลนิจาวลา แชริตี้เป็นการทำงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเสมอภาคกันในสังคม

คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร มูลนิธิจาวลา ชาริตี้ >>>