จดหมายจากผู้บริหาร

ตั้งแต่เด็ก ผมคิดเสมอว่าอยากเรียนสูง ๆ เพราะผมเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะทำให้ชีวิตดีขึ้น และมีอาชีพที่ดีสามารถเลี้ยงดูตนเองและผู้มีอุปการคุณได้ การได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นผ่านมูลนิธิฯ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษา เมื่อผู้ขาดโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ก็จะส่งผลให้พวกเขามีโอกาสและบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น

วันนี้ในสังคมเรายังมีผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมาก ดังนั้นการให้การศึกษาจะเป็นพลังสำคัญที่จะพลักดันให้ผู้ขาดโอกาสเหล่านั้นมีหน้าที่การงานที่ดี เพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม

ผมหวังว่ามูลนิธิจาวลา แชริตี้ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาให้เป้าหมายชีวิตของผู้ขาดโอกาสชัดเจนมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค และได้มอบโอกาศให้ชีวิตที่ดี มอบความสุขและรอบยิ้ม

เพียงหนึ่งการให้ของท่าน สามารถนำพาผู้ขาดโอกาสก้าวสู่จุดหมายปลายทางและนำพาความสำเร็จสู่สังคม และประเทศชาติ

Niran Chawla
President of Chawla Charity Foundation