มูลนิธิจาวลา แชริตี้ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่

มูลนิธิจาวลา แชริตี้ เล็งเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกมากขึ้น การที่เด็กและประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นับเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในหลายๆด้าน ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆมากมายเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่น โครงการมอบอุปกรณ์ Mikrotik Routerboard และ Access Point เพื่อนำไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เท่าเทียมของเยาวชนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสังคม รวมทั้งช่วยสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันกับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
มูลนิธิจาวลาแชริตี้โดย นายบุญธรรม  ปัญญาบุญ ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้แก่
Wi-Fi
Access point  จำนวน 4 ชุด, CPU Computer จำนวน 17 ชุด, Monitorจำนวน 3 ชุด, UPS จำนวน 16 ชุด, Printer จำนวน 6  เครื่อง, Notebook จำนวน 1  เครื่อง, Keyboardจำนวน 4 ชุด,  Lan Cable จำนวน 1 ชุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 257,480 บาท ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่
เพื่อที่ทางวิทยาลัยจะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสายงานอาชีพให้กับนักเรียน
และทำการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ยากไร้ต่อไป

ทางมูลนิธิจาวลา แชริตี้  ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์, บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
 “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง
ไม่ว่าสำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต”

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลาแชริตี้ ผ่านทาง

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
ชื่อบัญชี “มูลนิธิจาวลาแชริตี้” / เลขที่บัญชี 096 301 8734

PHOTO GALLERY

ภาพบรรยากาศมูลนิธิจาวลาแชริตี้ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เชียงใหม่