Read Me A Book

Acoustical liberation of booksโครงการ “Read Me A Book” เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นจากการที่มูลนิธิจาวลา ชาริตี้ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษาความรู้และเสริมสร้างจินตนาการของเยาวชน เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือ ผู้พิการทางสายตา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเพียงการขาดโอกาสเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงแค่ความพิการทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ส่วนลึกแล้วพวกเขาเองก็มีจินตนาการ มีความสนใจอยากรู้ อยากเห็น และอยากแสดงความคิดเห็นเหมือนคนอื่น ๆ การมอบโอกาสให้พวกเขาได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ จากการฟังเรื่องราวผ่านหนังสือเสียง เราเชื่อว่าโครงการนี้นอกจากผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และความรู้แล้ว ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านในระยะยาวสำหรับผู้อ่าน เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้จากการฟัง รวมทั้งนิสัยรักการอ่านเป็นประตูสู่โลกกว้างและเสริมสร้างการเรียนรู้แบบยั่งยืน


วิสัยทัศน์โครงการ


ต้องการส่งเสริมให้ทุกคน ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลที่มีสารประโยชน์และเสริมสร้างพัฒนาความรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

ฉันสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการ “READ ME A BOOK ” ได้อย่างไร

สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Read Me A Book ” เพียงท่านอัดเสียงอ่านหนังสือให้บุคคลทั่วไปที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือ ผู้พิการทางสายตา ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ พัฒนาสังคมของเราให้น่าอยู่ และเสมอภาคยิ่งขึ้น ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้


ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

มูลนิธิ จาวลา ชาริตี้ ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ และอาสาสมัครใจดีทุกท่าน ร่วมแบ่งปันเรื่องราว สู่การแบ่งปันน้ำใจ... เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพียงไม่กี่นาทีต่อวัน เลือกอ่านหนังสือที่ท่านชอบหนึ่งเล่ม หรือ 1 บทความไม่ว่าจะเป็น หนังสือการ์ตูน เรื่องสั้น นวนิยาย บทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้แต่หนังสือด้านวิชาการ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ท่าสนใจ พร้อมอัดเป็นไฟล์เสียงของตัวท่านเอง ส่งมาให้ มูลนิธิจาวลา ชาริตี้ เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบความรู้ที่มีค่าเหล่านี้ไปยังสถาบัน โรงเรียน หรือชุมชนต่างๆที่ต้องการสื่อการเรียนรู้

ภารกิจเสริมสร้างความรู้ สร้างสรรค์สังคมที่ท่านได้มีส่วมร่วมนี้ เป็นการมอบโอกาสและโลกทัศน์ทางการศึกษาที่ดีให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการทางสายตา ได้ก้าวเดินไปพร้อมกับคนทั่วไป เพื่อความเสมอภาคในสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


แบ่งปันเรื่องราว ส่งต่อความฝัน

ท่านยังสามารถช่วยเหลือมูลนิธิของเราเกี่ยวกับโครงการ “Read Me a Book” โดยการบอกต่อกิจกรรมดี ๆเพื่อสังคมนี้ ไปยังครอบครัว และเพื่อน ๆ ของท่านให้พวกเขาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ช่วยกันส่งต่อแรงบันดาลใจที่แสนล้ำค่านี้ไปยังคนอื่น ๆเพื่อรวมพลังสร้างสรรค์พลังความฝันที่ไม่รู้จบ
  : Tips วิธีการอ่านที่ดี

<<< Download .pdf file

Where you encouraged or excited by what you read on this website?
if so, please forward it to friends and help us make some noise for
Chawla Charity Foundation!MY INFOMATION :

My name:*
My email:*


I WOULD LIKE TO SEND THIS TO :

Friend's email:*
Email:* (maximum 250 characters allowed)
(* required fields)
 
download
partnership